Close

Séria troch nových verejných pripomienkových konaní v obci Hviezdoslavov

Odvčera začína v obci Hviezdoslavov bežať 10-dňová lehota na verejné pripomienkovanie hneď dvoch Všeobecných záväzných nariadení a jedného návrhu Záverečného účtu obce za rok 2017. Využite, prosím, svoje občianske právo a vyjadrite konštruktívne doleuvedenými možnosťami svoj názor v prípade, že chcete návrh pripomienkovať. Je to naša spoločná obecná kasa a je maximálne nevyhnutné pristupovať k týmto peniazom (v prípade Návrhu Záverečného účtu) zodpovedne, tak ako ku nim pristupujeme napríklad v každej jednej našej domácnosti. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to – doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu, Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá, inak k nej navrhovateľ nariadenia nemusí prihliadať.


Verejné pripomienkové konanie Návrhu Záverečného účtu obce za rok 2017 nájdete TU

Verejné pripomienkové konanie Návrhu VZN o organizácii miestneho referenda nájdete TU

Verejné pripomienkové konanie Návrhu VZN o urč. názvov ulíc a iných verejných priestranstiev je TU


Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť 10-dňová lehota, počas ktorej môžu právnické osoby a fyzické osoby uplatniť pripomienku k návrhu Záverečného účtu:

 1. písomne – na adresu – Obecný úrad č. 8, 930 41 Hviezdoslavov
 2. elektronicky – na adresu ekonom@hviezdoslavov.sk
 3. ústne – do zápisnice počas úradných hodín obecného úradu (tie nájdete TU)

Pokojne môžete horeuvedené dokumenty komentovať v tejto téme alebo v našej Komunite na Facebook-u TU.


UPDATE 7.3.2018

Anonym, ktorý si neželal byť menovaný pripomienkoval Návrh VZN o organizácii miestneho referenda, ktoré som na jeho podnet poslal Obecnému úradu. Prostredníctvom tohto komunitného webu nám zaslal 12 pripomienok k návrhu Všeobecne záväzného nariadenia o organizácii miestneho referenda v obci Hviezdoslavov z dôvodov čo najväčšej účasti oprávnených občanov na rozhodnutiach o dôležitých veciach samosprávy obce, z dôvodu čo najväčšej transparentnosti priebehu miestneho referenda a v prípade, ak ide o petíciu skupiny obyvateľov obce, aby miestne zastupiteľstvo a starosta nebojkotovali a nezmarili referendum. Odporúča úpravy textu a to:

 1. V § 2 ods. 5 doplniť vetu znením: “ ,v prípade ak ide o petíciu skupiny obyvateľov obce, zásadne v súčinnosti s petičným výborom.“
 2. V § 2 ods. 6 doplniť za časť vety: “ ,ktorí nemôžu byť členmi petičného výboru“ znením: “ ,overujú aspoň štyria členovia, určení členmi petičného výboru.“
 3. V § 2 ods. 7 vypustiť časť vety: “ ,ako aj iným spôsobom, ktorý určí obecné zastupiteľstvo.“ nahradiť znením: “ a zašle každému oprávnenému občanovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda v ktorom, okrem nižšie uvedeného, uvedie spôsob úpravy hlasovacieho lístka.“ V pôvodnej vete sa potom spojka a pred slovom „webovom“ nahradzuje čiarkou.
 4. V § 4 ods. 2 v písm. h) upresniť poslednú časť vety “ a otázky nesmú byť navzájom podmienené“, znením: “ ,otázky nesmú byť navzájom podmienené a v prípade vyhlásenia referenda na základe petície obyvateľov obce otázky musia byť odsúhlasené zásadne petičným výborom.“
 5. V § 5 ods. 2 vypustiť znenie „5 dní“ a nahradiť ho novým znením: „11 dní“.
 6. V § 5 ods. 5 vypustiť znenie „deň “ a nahradiť ho novým znením: „5 dní „.
 7. doplniť § 6 ods. 1 o: písm. a) V prípade vyhlásenia referenda na základe petície obyvateľov obce (§ 4 ods. 2 písm. c) komisiu pre miestne referendum tvorí člen, ktorého do nej navrhlo obecné zastupiteľstvo a členovia, ktorých do nej navrhol petičný výbor petície obyvateľov obce.
 8. V § 6 ods. 5 v texte vypustiť slovo: „žrebom“
 9. doplnenie § 6 ods. 7 o: písm. c) V prípade vyhlásenia referenda na základe petície obyvateľov obce (§ 4 ods. 2 písm. c) funkcia člena komisie pre referendum, ktorého navrhol petičný výbor zaniká iba jeho odvolaním petičným výborom.
 10. doplnenie § 6 ods. 8 o: písm. a) V prípade vyhlásenia referenda na základe petície obyvateľov obce (§ 4 ods. 2 písm. c) na uvoľnené miesto člena komisie, ktorého navrhol petičný výbor, nastupuje náhradník, ktorého navrhne petičný výbor.
 11. Zmenu pôvodného textu v § 7 ods. 1 v písmene b) časť vety: “ ,v jednom je napísané „áno“, v druhom „nie“, nahradiť novým znením: “ ,pod jedným je napísané „áno“, pod druhým „nie“,“
 12. V § 9 ods. 1 bodku na konci vety nahradiť čiarkou a doplniť o znenie: “ ,nezávislí občianski aktivisti a osoby Združenia pre spravodlivé voľby Občianske oko ’98.“

 

Marek LACKOVIČ

Obrázok: canadianbusiness.com

5/5 (1)

Ako toto hodnotíte Vy?

Pridaj komentár

Buď prvý, ktorý toto okomentuje!

Byť upozornený
avatar
wpDiscuz